Poskytovanie energetickej služby

V zmysle Zákona č. 321/2014 o energetickej efektívnosti od 1.1.2015 poskytujeme energetické služby podľa:

 

§ 16 Podporná energetická služba-PES

Predmetom PES je:

a. poradenská a informačná činnosť o možnostiach úspor energie

b. vzdelávanie a školenie zamestnancov

c. optimalizácia prevádzky a nákladov zariadenia alebo budovy

d. energetický manažment, okrem zavedeného systému energ. manažérstva

e. rozpočítavanie nákladov na teplo a teplú vodu vykonávaného pre SVB alebo pre správcu

 

§ 17 Garantovaná energetická služba-GES  

GES je energetická služba poskytovaná na základe zmluvy o energetickej efektívnosti s garantovanou úsporou energie (Zmluva o energetickej efektívnosti). Predmetom takejto Zmluvy, so zmluvne určenými hodnotami zlepšenia energetickej efektívnosti, je:

a. spracovanie energetickej analýzy a realizácia opatrení navrhnutých v analýze 

b. spracovanie energetického auditu a realizácia opatrení navrhnutých v energetickom audite

c. návrh a príprava uceleného projektu zameraného na energetickú efektívnosť, ktorý obsahuje najmä:

1. analýzu existujúceho stavu

2. návrh opatrení

3. projektovanie a realizáciu opatrení, inštaláciu projektu a skúšobnú prevádzku

4. zabezpečenie a preukazovanie dosahovaných garantovaných úspor

5. financovanie projektu

d. prevádzka a údržba energetických zariadení, vrátane školenia používateľa, monitorovania a prevádzky systému

e. monitorovanie a hodnotenie spotreby energie po prijatí opatrení na zlepšenie efektívnosti

f. zabezpečenie palív a energie na účel poskytovania výkonov najmä v oblasti kvality vnútornej klímy v budovách, osvetlenia a prevádzky zariadení, ktoré spotrebúvajú energiu

g. dodávka energetických zariadení, alebo

h. dlhodobá záruka prevádzky inštalovaného nového zariadenia a dosahovaných úspor 

Zmluva o energetickej efektívnosti musí obsahovať zmluvne určené hodnoty zlepšenia energetickej efektívnosti.

  

 § 18 Zmluva o energetickej efektívnosti pre verejný sektor-GES ak:

a. sa na plnenie zmluvy využívajú verejné prostriedky

b. poskytovateľom GES je verejný subjekt

c. prijímateľom GES je verejný subjekt

d. predmetom zmluvy je zlepšenie energetickej efektívnosti budovy alebo zariadenia vo vlastníctve Slovenskej republiky, obce alebo VÚC 

Zmluva o energetickej efektívnosti pre verejný sektor musí, okrem iného, obsahovať zmluvne určené hodnoty zlepšenia energetickej efektívnosti, záruku garantovaných úspor energie počas trvania zmluvy a spôsob financovania.

 
 

 

 

 §