Čo potrebujete

Zisťovanie a vyhodnotenie súčasného stavu patrí medzi najnáročnejšie úlohy, keďže v tejto fáze ide o poskytnutie a spracovanie súhrnu informácií o predmete energetického auditu.

Na to je potrebné, aby objednávateľ energetického auditu pripravil a poskytol podklady ( sú definované v Prílohe č.1 Vyhlášky o energetickom audite č.179/2015):

  • projektová dokumentácia, technicko-ekonomické podklady na zistenie súčasného stavu predmetu EA (stavebné projekty, materiálová skladba stien/stropov/podláh, projekty klimatizácie/vzduchotechniky, rozvodov energie a pod.),
  • história spotreby energie a nákladov-faktúry (najčastejšie ide o zemný plyn, elektrickú energiu, pohonné hmoty) minimálne za posledné 4 roky (podľa možnosti rozdelená na jednotlivé mesiace, objekty alebo energeticky významné zariadenia),
  • všeobecné informácie o prevádzke hodnotených objektov a technologických zariadení (napr. popis technológie, výrobná kapacita, zmennosť, počet osôb), informácie o zdrojoch na premenu energie, rozvodoch energie,  významných spotrebičoch energie: budovy, technológia, osvetlenie, dopravné prostriedky a pod.)

Najčastejšie nedostatky:

  • projektová dokumentácia nie je aktualizovaná, alebo nie je kompletná, alebo nie je vôbec
  • nie sú k dispozícii aktuálne revízne správy zariadení,
  • podrobná história spotreby energie je vedená len centrálne – t.j. chýba jej rozdelenie na spotreby jednotlivých objektov, významných strojov, technologických zariadení; následne je náročnejšie určiť konkrétne navrhované opatrenia pre danú prevádzku


Kontaktujte nás na info@energium.sk