Ústredný orgán štátnej správy

Pre ústredné orgány štátnej správy zabezpečujeme splnenie povinností zo Zákona 321/2014, podľa § 10, ods. 8 a to sledovanie, vyhodnocovanie a každoročné zaslanie do 28.2. prevádzkovateľovi monitorovacieho systému údaje o ich celkovej spotrebe energie za predchádzajúci kalendárny rok.

Kontaktujte nás na energium@energium.sk