Vyšší územný celok, obec

Pre vyššie územné celky VÚC zabezpečujeme splnenie povinností zo Zákona č. 321/2014, podľa § 10, ods. 8 a to sledovanie, vyhodnocovanie a každoročné zaslanie do 28.2. prevádzkovateľovi monitorovacieho systému údaje o ich celkovej spotrebe energie za predchádzajúci kalendárny rok.

Kontaktujte nás na energium@energium.sk

 

Pre obce zabezpečujeme splnenie povinnosti obce zo Zákona č. 657/2004 o tepelnej energetike, podľa § 31, ods. b má byťaktualizovaná aspoň raz za 5 rokov Koncepcia rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky.