Vlastník veľkej budovy

Pre vlastníka veľkej budovy s ústredným teplovodným vykurovaním alebo so spoločnou prípravou teplej vody (celková podlahová plocha budovy je väčšia ako 1000 m2) zabezpečujeme splnenie povinností od 1.12.2014 zo Zákona č. 321/2014, podľa § 11 a to:

zabezpečenie hydraulicky vyregulovaného vykurovacieho systému v budove,

vybavenie sústavy tepelných zariadení na vykurovanie automatickou reguláciou na každom tepelnom spotrebiči,

zabezpečenie hydraulického vyregulovania rozvodov teplej vody,

vyhodnocovanie a zaslanie prevádzkovateľovi monitorovacieho systému údaje ( ak o to požiada) o ich celkovej spotrebe energie za predchádzajúci kalendárny rok a 

zabezpečenie rozvodov tepla a teplej vody vhodnou tepelnou izoláciou.

V bytovom dome za splnenie týchto povinností zodpovedá spoločenstvo vlastníkov bytov (SVB) a nebytových priestorov, alebo správca.

Termín splnenia týchto povinností: 31. 12. 2015

Ak vlastník veľkej budovy alebo správca veľkej budovy podľa § 11 ods. 2 realizuje projekt opatrení na dosiahnutie efektívnosti pri používaní energie vo väčšom rozsahu, ako ustanovuje tento zákon alebo vymení rozvody tepla a teplej vody po dobe životnosti, je povinný splniť povinnosti podľa § 11 ods. 1 do 31. 12. 2017.

Pokuta za nesplnenie: 300-1 000 €

Zabezpečujeme splnenie povinnosti zo Zákona č. 321/2014, podľa § 11, odst. 7d:  vypracujeme energetický audit, ktorým sa preukáže, že vybaviť rozvody tepla a teplej vody vhodnou tepelnou izoláciou nie je možné.

Kontaktujte nás na info@energium.sk