Energetický audit

17221316_xxl

Zákon č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti ukladá od 1.12.2014:

§ 14, ods.1: veľký podnik je povinný zabezpečiť vykonanie:

a. energetického auditu aspoň raz za 4 roky, alebo

b. energetického auditu, ktorý je súčasťou zavedeného certifikovaného systému energetického manažérstva ISO 50001, alebo systému environmentálneho manažérstva ISO 14001, vypracovaného autorizovaným energetickým audítorom  

§ 32, ods.17: 

Veľký podnik, ktorý vznikol alebo sa stal veľkým podnikom pred 1.12.2014 je povinný zabezpečiť vykonanie energetického auditu najneskôr do 5.12.2015. 

Veľký podnik vykonal energetický audit v roku 2015 a následne je povinný opakovať energetický audit aspoň raz za 4 roky.

Pozn.: Veľký podnik je podnik:

1. ktorý zamestnáva viac ako 250 osôb a jeho ročný obrat presahuje 50 mi.€ a/alebo jeho celková ročná súvaha presahuje 43 mil.€, pričom sa posudzuje spoločne so všetkými prepojenými podnikmi ( viac ako 25% imania, alebo hlasovacích práv) celého sveta.  

2. ak 25 % a viac jeho imania alebo hlasovacích práv je priamo alebo nepriamo kontrolovaných spoločne alebo individuálne jedným alebo viacerými verejnými orgánmi

Pokuta za nesplnenie povinnosti veľkého podniku: 500 - 30 000 €.

 

čl.VII. doplňa Zákon č. 71/2013 o poskytovaní dotácií o

§ 8a, ods.1: Dotáciu možno poskytnúť v Bratislavskom kraji na:

a. energetický audit mikropodnikov, malých a stredných podnikov 

b. zvyšovanie energetickej účinnosti distribúcie tepla

c. vypracovanie a implementáciu Plánu udržateľnej energie alebo aktualizáciu a implementáciu koncepcie rozvoja obce a vyššieho územného celku ( do 85% ceny) v oblasti tepelnej energetiky 

 

 

VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK PRE ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI Z FONDOV EÚ.

Spracujeme Vám povinné prílohy k predkladanej žiadosti k aktuálnej výzve:

                    

 Ministerstvo životného prostredia vyhlásilo prostredníctvom:

1.  Envirofondu Dotácie v oblasti

A1-výroba tepla a TÚV z nízkoemisných zdrojov

A2-výroba tepla, TÚV a elektriny z OZE

Ako povinnú prílohu k žiadosti pre žiadateľov vypracujeme: Energetický audit

 

 2. Operačného programu Kvalita životného prostredia 2014-2020 dotácie v oblastiach:

1.4.1 Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality

Aktivita A. Náhrada zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné a energeticky účinnejšie spaľovacie zariadenia (vrátane modernizácie vykurovacích systémov)

Ako povinnú prílohu k žiadosti pre žiadateľov vypracujeme: Energetický audit 

4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Aktivita B. Výstavba zariadení na výrobu biometánu, bioplynu, využitie vodnej a geotermálnej energie, tepelných čerpadiel,…

Ako povinnú prílohu k žiadosti pre žiadateľov vypracujeme: Energetický audit 

4.2.1: Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch

Aktivita A:Zabezpečenie energetických auditov v MSP

Predmetom podpory v rámci danej aktivity je vypracovanie energetických auditov odborne spôsobilými osobami, v rámci ktorých bude na základe reálne nameraných hodnôt spotreby energie navrhnutý súbor optimálnych opatrení s energetickým, ekonomickým a environmentálnym hodnotením

Aktivita B:Implementácia opatrení z energetických auditov

4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Aktivita A: Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Ako povinnú prílohu k žiadosti pre žiadateľov vypracujeme: Energetický audit 

Vypracovanie: Energetické Environmentálne Posúdenie. 

Vypracovanie: Projektové Energetické Hodnotenie.   

 

 

 Vypracovanie: Nízkouhlíková stratégia.

 

 

SIEA vyhlásila podmienky podpory programu Zelená domácnostiam:

energetický audit pre bytový dom:  k žiadosti sa musí doložiť energetický audit bytového domu 

 

 

Kontaktujte nás na info@energium.sk