Energetický audit

17221316_xxl

Zákon č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti ukladá od 1.12.2014:

§ 14, ods.1: veľký podnik je povinný zabezpečiť vykonanie:

a. energetického auditu aspoň raz za 4 roky, alebo

b. energetického auditu, ktorý je súčasťou zavedeného certifikovaného systému energetického manažérstva ISO 50001, alebo systému environmentálneho manažérstva ISO 14001, vypracovaného autorizovaným energetickým audítorom  

§ 32, ods.17: 

Veľký podnik, ktorý vznikol alebo sa stal veľkým podnikom pred 1.12.2014 je povinný zabezpečiť vykonanie energetického auditu najneskôr do 5.12.2015. 

Veľký podnik vykonal energetický audit v roku 2015 a následne je povinný opakovať energetický audit aspoň raz za 4 roky.

Pozn.: Veľký podnik je podnik:

1. ktorý zamestnáva viac ako 250 osôb a jeho ročný obrat presahuje 50 mi.€ a/alebo jeho celková ročná súvaha presahuje 43 mil.€, pričom sa posudzuje spoločne so všetkými prepojenými podnikmi ( viac ako 25% imania, alebo hlasovacích práv) celého sveta.  

2. ak 25 % a viac jeho imania alebo hlasovacích práv je priamo alebo nepriamo kontrolovaných spoločne alebo individuálne jedným alebo viacerými verejnými orgánmi

Pokuta za nesplnenie povinnosti veľkého podniku: 500 - 30 000 €.

 

 

 

VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK PRE ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI Z FONDOV EÚ.

Spracujeme Vám povinné prílohy k predkladanej žiadosti k aktuálnej výzve:

                    

Aktivita B:Implementácia opatrení z energetických auditov

Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Aktivita A: Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Ako povinnú prílohu k žiadosti pre žiadateľov vypracujeme: Energetický audit 


Vypracovanie: Projektové Energetické Hodnotenie.   

 

 

 SIEA vyhlásila podmienky podpory programu Zelená domácnostiam:

energetický audit pre bytový dom:  k žiadosti sa musí doložiť energetický audit bytového domu 

 

 

Kontaktujte nás na info@energium.sk