Výrobca tepla

Pre investorov-výrobcov tepla zabezpečujeme splnenie povinností z novelizovaného Zákona o tepelnej energetike č. 657/2004, podľa § 12, ods. 5 a to 

vypracovanie Správy z energetického auditu ako povinnej prílohy k:

1. Žiadosti na MH SR o vydanie Osvedčenia o súlade pripravovanej výstavby sústavy tepelných zariadení alebo jej časti s celkovým inštalovaným tepelným výkonom 10 MW a viac s Energetickou politikou Slovenskej republiky.

2. Žiadosti na Obecný úrad o vydanie Záväzného stanoviska obce o súlade pripravovanej výstavby s Koncepciou rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky  s celkovým inštalovaným tepelným výkonom 100 kW-10 MW.

 Novela uvedeného Zákona platí od 1. 5. 2014.Pre investorov-výrobcov tepla zabezpečujeme splnenie povinností z nového Zákona č.321/2014 o energetickej efektívnosti, podľa § 7, ods. 4 a to   

Výrobca tepla, ktorý nevyrába teplo v zariadení na kombinovanú výrobu elektriny a tepla, je povinný pri

rekonštrukcii alebo modernizácii zariadenia na výrobu tepla s inštalovaným tepelným výkonom 10 MW a viac

preukázať ministerstvu energetickým auditom možnosť dodávky elektriny vyrobenej vysoko účinnou

kombinovanou výrobou elektriny a tepla.


Kontaktujte nás na audit@energium.sk