Čo je energetický audit

Energetický audit je (v zmysle zákona č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti):

systematický postup na získanie dostatočných informácií o aktuálnom stave a charakteristike spotreby energie potrebných na identifikáciu a návrh nákladovo efektívnych možností úspor energie v budove, v skupine budov, v priemyselnej prevádzke, v obchodnej prevádzke alebo v zariadení na poskytovanie súkromných služieb alebo verejných služieb; energetický audit musí byť vyvážený, reprezentatívny a založený na ekonomickom, environmentálnom a technickom hodnotení zohľadňujúcom životný cyklus výrobkov a služieb.     


Opatrením na zlepšenie energetickej  efektívnosti je činnosť, ktorej  výsledkom je overiteľné a merateľné alebo odhadnuteľné zlepšenie energetickej efektívnosti.